Regulamin

Przyjemnego pobytu

Poniższy regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz ośrodek.
Przebywanie na terenie ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.
Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Zakaz palenia
w domkach

Cisza nocna
od 22:00

Doba hotelowa:
15:00 do 10:00

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia.
4. Nie zgłoszenie w recepcji dodatkowej osoby nocującej w domku równoznaczne jest z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł/ doba.
5. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Właściciela Ośrodka.
6. Na terenie Ośrodka zabrania się organizacji imprez bez zgody Kierownika Ośrodka.
7. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

II. Regulamin rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Otałęż

1. Podmiotem wynajmującym domki na pobyty wczasowe jest Ośrodek Wypoczynkowy Otałęż.
2. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Warunków Rezerwacji i Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Otałęż.
4. Rezerwacji domków można dokonać telefonicznie pod numerem tel.:+48 730 830 607 lub osobiście. Rezerwacja telefoniczna jest ważna przez 3 dni. Po tym czasie w przypadku braku wpłaty zaliczki rezerwacja przepada. Wysokość zaliczki stanowi 30% kosztów pobytu i nie podlega zwrotowi.

Wpłat należy dokonywać na konto:

80 2030 0045 1110 0000 0227 9620
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OTAŁĘŻ
Otałęż 14, 39-306 Górki

W treści przelewu powinny znajdować się informacje takie jak:

– Imię i Nazwisko osoby rezerwującej
– rodzaj wynajmowanego domku (domek 2, 4 lub 6 osobowy)
– termin rezerwacji

Przykładowo:
Jan Nowak, domek 4 osobowy, termin 01.07.2016 – 07.07.2016

III. Zasady zakwaterowania

1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka w domkach, zgodnie z obowiązującym cennikiem i warunkami rezerwacji.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
– dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
– wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według cennika,
– pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 100 zł/ domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku, pod warunkiem, że goście przestrzegali regulaminu pobytu.
4. W godzinach od 22.00 do 7.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
– będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
– które nie poinformowały Kierownika Ośrodka o organizacji imprez zorganizowanych
6. Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu Ośrodka.
7. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
8. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 100 zł
9. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
10. W domkach zabrania się w szczególności:
– palenia tytoniu,
– wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. pościeli ),
– pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
11. Na terenie ośrodka zabrania się
– kopania rowów i dołów,
– niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,
– niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.

IV. Przepisy Porządkowe

1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
3. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Otałęż zabrania się używania sprzętu nagłaśniającego zakłócającego wypoczynek innym wczasowiczom.
4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
5. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym. (Kamienne paleniska przy wiatach)
6. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Otałęż obowiązuje zakaz kąpieli.
7. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji (Tel.17-785-2207)
8. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
9. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
10. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce,
11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.
12. Zakaz palenia grili jednorazowych

V. Zasady parkowania pojazdów

1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów, quadów) na teren Ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z obowiązującym cennikiem (Nie dotyczy pojazdów gości zakwaterowanych).
2. Parkowanie wyłącznie prostopadle wzdłuż ogrodzenia bądź według informacji udzielonej przez Personel Ośrodka.
3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

VI. Postanowienia Końcowe

1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń obsługi Ośrodka.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio obsłudze Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016r.